Verwijzing en samenwerking

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

Informatie voor verwijzers

 

In samenspraak met uw cliënt stelt u vast of een verwijzing naar Praktijk JIPP een mogelijke oplossing biedt voor een bestaande klacht. Een verwijsbrief van de huisarts naar onze praktijk is altijd een voorwaarde om de hulp te kunnen starten.

 

In de verwijsbrief dient de problematiek te staan en dienen de klachten van de cliënt duidelijk omschreven te zijn. Ook is het belangrijk om de Naam/Adres/Woonplaats gegevens van zowel de cliënt als huisarts op de verwijzing te vermelden, evenals de datum.

 

Informatie voor scholen:

 

Heeft u als leerkracht of docent zorgen over de leerresultaten van een leerling? Ziet u een leerling altijd alleen lopen op het schoolplein? Heeft u zorgen over de thuissituatie van een leerling? Dan is het handig om te bekijken hoe de betreffende leerling het beste geholpen kan worden. U kunt uw zorgen delen met de ouders van het kind en hen adviseren externe hulpverlening in te schakelen.

 

Scholen kunnen niet rechtstreeks kinderen en hun ouders naar Praktijk JIPP verwijzen of hen aanmelden. Ouders hebben een verwijzing van de huisarts nodig en melden hun kind zelf aan.

 

De meeste ouders vinden het goed dat Praktijk JIPP de school betrekt in het hulpverleningsproces, sommige ouders geven echter geen toestemming aan Praktijk JIPP om contact met de school van hun kind te hebben. Ouders ondertekenen bij aanmelding een schriftelijke verklaring waarin aangegeven wordt of zij contact tussen de school en Praktijk JIPP goedkeuren. Zonder deze goedkeuring mag Praktijk JIPP geen informatie verstrekken over het kind aan de school.

 

Samenwerking:

 

JIPP vindt het belangrijk om een goede samenwerking te hebben met partners in de GGZ.

 

JIPP heeft een samenwerkingsovereenkomst met de volgende partijen:

  • EGZ/ ZHCO, waarbij veel huisartsen van Zeeland zijn aangesloten.
  • Ithaka
  • Emergis volwassenzorg wat betreft suïcide preventie

 

JIPP maakt deel uit van ZEGG u.a. een coöperatie waarin een aantal vrijgevestigde partijen samenwerken (Triade volwassenen in Goes en Psychologisch Bureau de Winter in Zierikzee)

 

JIPP heeft goede contacten en werkt vaak samen met:

  • Prokino zorg
  • KIO
  • Klaver 4
  • MC Kinderplein dr. Sulker
  • Kinderartsen en kinderneurologen ADRZ

 

JIPP participeert in het platform Boven de Westerschelde waarin de GGZ binnen Zeeland in zijn geheel centraal staat

 

Informatieoverdracht

 

Alleen na schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de cliënt kan er informatie worden doorgegeven of opgevraagd door JIPP. Dit doen wij alleen als dit nodig is om een juiste afweging te kunnen maken welke behandeling het beste aansluit bij de situatie en klachten. Informatie over eerdere behandelingen bij andere praktijken kan helpen in de afweging, samen met de client, welke behandeling u nodig heeft, welke intensiteit en wat eerder wel of niet geholpen heeft. Daarnaast kan deze informatie helpen een goede afweging te maken of u bij onze praktijk op de juiste plek bent, of de BGGZ voldoet aan de ernst van de klachten en of er mogelijk een doorverwijzing naar de SGGZ nodig is.

 

Wij zullen nooit onnodig en zonder de toestemming van de cliënt informatie opvragen of doorgeven. Mocht er informatie worden doorgegeven of opgevraagd dan gaat dit altijd via een beveiligd e mail kanaal speciaal voor de zorg ontwikkeld en die voldoet aan de eisen van de AVG, te weten Zorgmail.

 

Overigens kunnen wij in de meeste gevallen deze informatie natuurlijk van de cliënt zelf krijgen in het intake gesprek en is het opvragen van informatie of het geven van informatie niet nodig.

 

 

 

Copyright 2017 by Praktijk JIPP te Goes