Privacy Statement (AVG)

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

PRIVACYSTATEMENT Maatschap JIPP (AVG) (Versie 24 mei 2018)

 

Maatschap JIPP, gevestigd te Goes en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer JIPP 20159009, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy-statement legt uit hoe Maatschap JIPP met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1.Toepassing

Dit privacy-statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Maatschap JIPP persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de Maatschap van Maatschap JIPP;

c. bezoeker van de website van Maatschap JIPP;

d. deelnemers aan bijeenkomsten van Maatschap JIPP;

e. sollicitanten;

f. alle overige personen die met Maatschap JIPP contact opnemen of van wie Maatschap JIPP persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

2.Verwerking van persoonsgegevens

Maatschap JIPP verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b .met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 

3.Doeleinden verwerking

Maatschap JIPP verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c. het beschermen van (bijzondere) persoonsgegevens gegevens.

 

4.Rechtsgrond

Maatschap JIPP verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij, gemeente e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5.Verwerkers

Maatschap JIPP kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Maatschap JIPP persoonsgegevens verwerken. Maatschap JIPP sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

6.Persoonsgegevens delen met derden

Maatschap JIPP deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

 

7.Doorgifte buiten de EER

Maatschap JIPP geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Maatschap JIPP ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

8.Bewaren van gegevens

Maatschap JIPP bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Maatschap JIPP hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d. Gegevens van sollicitanten: JIPP hanteert de NVP sollicitatie code.

 

9.Beveiliging van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Maatschap Jipp passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

.

10.Wijzigingen privacy statement

Maatschap JIPP kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Maatschap JIPP gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

11.Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Maatschap JIPP te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Maatschap JIPP.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Maatschap JIPP persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Maatschap JIPP. Ook kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

terug

Copyrighy 2018 by Praktijk JIPP te Goes